VĚČNÝ ZAČÁTEK / INITIO ETERNO

  • VĚČNÝ ZAČÁTEK / INITIO ETERNO

pro smyčcové kvarteto / for string quartet

premiéra / premiere 24.10.2022 Ostrava, PLATO – Bauhaus, CZ

Večer ostravských skladatelů – Festival Hudební současnost

Benda Quartet: Jakub Černohorský, Ondřej Pustějovský – housle/violins, Petr Benda – viola, Tomáš Svozil – violoncello

INITIO ETERNO youtube video

audio:

Skladba Initio Eterno – Věčný začátek (2022) byla napsána s vědomím a záměrem umístění skladby na úvod dnešního koncertu. Měla by tedy navodit atmosféru jakéhosi  očekávání. Současně evokuje také počáteční stav mé mysli v začátcích psaní každé nové skladby. Než začnu mít jasnější představu o její formě, náladě a tvaru, mám vždy naprosto stejný pocit před prázdným notovým papírem. Začínám vše úplně znovu, z bodu nula. Věčně na začátku – tak tomu bylo, je a bude u každé mé skladby. Splní výsledek očekávání?Ve skladbě jsem se zaměřila zejména na konfrontaci a interakci několika různých prvků. Jedním z nich je krátká harmonická kadence, která se však nerozvíjí v tom „správném“ duchu a jakoby hledá svou podstatu a zdůvodnění jejího uvedení. Dále jsou to pomalu po strunách klouzající glissanda v exponovaných výškách, ve kterých se občas na chvíli již zmíněné harmonie známé z kadence objeví.  V kontrastu s tím jsem použila hybnější plochu, kde dojde k jakémusi dramatickému vyvrcholení a následnému propojení všech již dříve exponovaných prvků. Zakončení skladby již prozrazovat nebudu…

The composition Initio Eterno – Eternal Beginning (2022) was written with the knowledge and intention of placing the composition at the beginning of today’s concert. So it should create an atmosphere of some kind of expectation. At the same time, it also evokes the initial state of my mind at the beginning of writing each new song. Before I begin to have a clearer idea of ​​its form, mood, and shape, I always have exactly the same feeling in front of a blank sheet of music. I’m starting all over again, from scratch. Forever at the beginning – that’s how it was, is, and will be with every one of my compositions. Will the result meet expectations? In the composition, I focused mainly on the confrontation and interaction of several different elements. One of them is a short harmonic cadence, which, however, does not develop in the “correct” spirit and seems to be searching for its essence and the justification for its introduction. Furthermore, there are glissandos slowly sliding along the strings in exposed pitches, in which the already mentioned harmonies known from the cadence occasionally appear for a while. In contrast to that, I used a more dynamic surface, where there will be some kind of dramatic climax and the subsequent connection of all previously exposed elements. I won’t reveal the ending of the song anymore…

 

 

Date: 11/11/2022

Category: INSTRUMENTAL & VOCAL

0 comments

Write a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *